algemene voorwaarden

 1. Geldigheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contracten tussen Mir Advies Werkt gevestigd te Westmaas enerzijds en opdrachtgever anderzijds. Offertes hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders vermeldt in de offerte.
 1. Wijzigingen
  Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten zullen via de website gebeuren.
 1. Duur en einde overeenkomst
  De overeenkomst betreffende ondersteuning bij verzuimbegeleiding / inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts,  wordt aangegaan voor een nader te bepalen tijd, met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde datum, nadat partijen tot een overeenstemming zijn gekomen. Tenzij de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of wordt ontbonden, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De beide partijen bij de overeenkomst zijn gerechtigd zonder opgave van redenen de overeenkomst op te zeggen. De opzegging dient aangetekend te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden voor het einde van de afloop van de contractperiode.
 1. Inhoud
  De omvang van de te verlenen diensten wordt bepaald door de inhoud van de overeenkomst.
 1. Annulering
  De annulering van afspraken betreffende de individuele werknemers dient uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Annulering van afspraken betreffende meerdere werknemers dient tenminste 3 werkdagen voor de afgesproken tijd te geschieden. Indien de annulering niet of te laat geschiedt, is Mir Advies Werkt gerechtigd honderd procent (100%) van het tarief in rekening te brengen.
 1. Informatieverlening en Toegang
  De opdrachtgever verstrekt Mir advies Werkt alle informatie welke nodig is voor het optimaal uitvoeren van diensten. De opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeelsgegevens. De opdrachtgever verleent Mir Advies Werkt toegang tot het bedrijf voor het vervullen van de overeengekomen taken.
 1. Informatieverstrekking aan werknemers
  De werkgever is verplicht zijn werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De opdrachtgever heeft de taak de procedures alsmede de verplichtingen in het kader van wetgeving aan de werknemers op te leggen waarin Mir Advies Werkt kan ondersteunen.
 1. Geheimhouding
  Partijen komen overeen tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen en verstrekte informatie, waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor alle partijen. Het is Mir Advies Werkt, ondanks de plicht tot geheimhouding, toegestaan gegevens die voor de uitvoering van de wettelijke of contractuele taken noodzakelijk zijn, kenbaar te maken aan opdrachtgever, bedrijfsvereniging of, indien van toepassing, de verzekeringsmaatschappij. Alle medische gegevens van persoonlijke aard die aan Mir Advies Werkt ter beschikking komen, worden te allen tijde als strikt vertrouwelijk behandeld. Verslaggeving aan opdrachtgever/werkgever zal slechts plaatsvinden in algemene zin met inachtneming van de anonimiteit van betrokken werknemers.
 1. Kosten/betaling
  De werkzaamheden zullen worden verricht tegen de in de offerte of de overeenkomst (met bijlagen) genoemde tarieven. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever.
  Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd van 8%.
  Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist is de opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Mir Advies Werkt gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeengekomen dienstverlening op te schorten. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het incasseren van niet tijdige betalingen.
 1. Niet-toerekenbare tekortkomingen
  Mir Advies Werkt zal alle overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid die van Mir Advies werkt in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. Mir Advies Werkt verwacht dat de opdrachtgever de aanbevelingen ter voorkoming of vermindering van langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk op zal volgen.
  Indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal de andere partij haar schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
  Mir Advies Werkt is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij overmacht langer dan twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Mir Advies Werkt te ontbinden.
 1. Aansprakelijkheid
  Mir Advies Werkt is aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen in overeenstemming met de beroepseisen die de opdrachtgever redelijkerwijs van Mir Advies Werkt mag verwachten. Mir Advies Werkt zegt toe een zo groot mogelijke inspanning te leveren teneinde de gestelde doelen te bereiken. Indien er, ondanks die inspanningen, schade wordt geleden door de opdrachtgever door toedoen, handelen of nalaten van Mir Advies Werkt, dan zal onze aansprakelijkheid niet verder gaan dan de totaal door ons voor dat onderdeel en die medewerker ingediende declaratie.
 1. Aanpassingen aan nieuwe wetgeving
  Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of de bedrijfsvereniging op Mir Advies Werkt extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is Mir Advies Werkt gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen.
 1. Geschillen
  Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
 1. Slotbepaling
  Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een wèl toelaatbare ve1. Geldigheid
Scroll naar top